skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “WWW.WATISWELVERZEKERD.NL”

Definities
“jij” bent onze gewaardeerde klant
“wij” en “ons” is WatisWelVerzekerd.

Even uitleggen wie wij zijn en wat wij doen.

Wie zijn wij?
Wij zijn een:  juridisch adviesbureau handelend onder de naam WatisWelVerzekerd.nl |
Wij zijn gevestigd aan de: Tesselschadestraat te Leeuwarden
Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:  71504222

Wat doen wij?
Wij zijn een laagdrempelig platform en geven jou algemene informatie uit openbare bronnen over verzekeringen, polisvoorwaarden en geven tips hoe je schade indient bij een verzekeraar.  Wij streven naar transparantie en toegankelijkheid van kennis.

Daarnaast geven wij juridisch advies tegen vaste lage prijzen. Wij kijken met de klant naar zijn rechtspositie vanuit een rechtskundig en verzekeringstechnisch perspectief. Wij helpen het doorlopen van de claim en/of ander conflict en ondersteunen bij het vormgeven van de communicatie en stukken richting de verzekering of in een gerechtelijke procedure.

Hoe kun je ons bereiken?
Wij zijn een online onderneming en communiceren uitsluitend via email. We hebben natuurlijk alternatieven, voor het geval dat.

E-mailen:          info@watiswelverzekerd.nl
Postadres:          Tesselschadestraat 11
Bekijk ons op:   https://www.watiswelverzekerd.nl

We reageren meestal binnen 24 uur op een email. (overmacht uitgezonderd).
Je kunt in spoedgevallen ook met ons bellen (maar niet met algemene vragen):
Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden kun je lezen wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, verstrekte informatie en op andere juridische dienstverlening.

Schade-check | aansprakelijkheid
Wij verstrekken alleen algemene informatie.  Deze algemene informatie is bedoelt om jou te informeren en niet om jou te adviseren. Wij stellen de informatie met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samen op basis van de meest actuele beschikbare openbare bronnen. Informatie over verzekeringen of op juridisch terrein, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. Jij draagt zelf het risico en blijft verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid of bruikbaarheid van die informatie. Aan de door ons verstrekte informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.  Wij zijn nooit verantwoordelijk voor het gebruik van de door ons verstrekte informatie. Het gebruik van de door ons verstrekte informatie is geheel voor eigen risico

Schade-check | Prijs, betaling en annulering  
Wij hanteren een vaste prijs van €7,50 (wijzigingen voorbehouden) per aanvraag. Bij het aanvragen van informatie kunt u direct betalen via iDeal of met een bankoverschrijving.  Wij gaan pas voor je aan de slag als wij de betaling hebben ontvangen.  In goed overleg kan hier van worden afgeweken.

Een bevestiging/factuur wordt direct na bestelling verstrekt per e-mail.  Facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum volledig worden voldaan. Uitgezonderd facturen die direct met iDeal werden betaald. Bij wanbetaling is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan WatisWelVerzekerd eventueel aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten.  Een bezwaar bij een factuur dient binnen 14 dagen kenbaar te worden gemaakt. In goed overleg kan altijd een betalingsregeling worden getroffen.

Schade-check | Directe levering  (en herroepingsrecht)
WatisWelVerzekerd werkt met directe levering van diensten. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden ga je akkoord met directe levering van de dienst.  Wij kunnen jou dan sneller informeren maar je doet daarmee wel afstand van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht).

Wij streven ernaar om jou binnen 24 uur na ontvangst van de betaling van informatie te voorzien. Een aanvraag kan worden geannuleerd tot het moment dat de dienst volledig geleverd is. Wanneer je toch graag gebruik wilt maken van jouw bedenktijd:

  1. maak eventueel gebruik van een bankoverschrijving,
  2. geeft het duidelijk aan in de notities bij jouw bestelling
  3. laat dit dan per e-mail weten (info@watiswelverzekerd.nl) en vermeldt daarbij jouw ordernummer.

Juridisch advies | Dienstverlening en honorarium
De klant krijgt één van onze juridisch adviseurs aangewezen als informant.
De informant zal gedurende het conflict, op afstand de klant voorzien van passende informatie over de rechtspositie en bijstaan bij het vormgeven van communicatie jegens de verzekeraar. Daarnaast kunnen wij indien noodzakelijk is, bemiddelen met de verzekeraar. Voor deze dienst geldt een vaste lage prijs van €50,00 (ongeacht het aantal uren).

Wanneer dit niet slaagt kun je een procedure doorlopen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) en/of uw zaak aanhangig maken bij de rechtbank.  Voor bijstand door WatisWelVerzekerd in een dergelijke procedure geldt een aanvullend honorarium van €50,00 voor het indienen van (gerechtelijke) stukken (m.u.v. van proceskosten en kantoorkosten). Dit bedrag geldt enkel voor één procedure (d.w.z.  in eerste aanleg) en is exclusief de kosten van het KiFid en/of proceskosten (bijv. griffierechten) en onze kantoorkosten (max. €20,00)

Juridisch advies | aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend via: info@watiswelverzekerd.nl
Na een positieve beoordeling van uw aanvraag wordt een bevestiging verstrekt per e-mail. Wij hebben het recht om iedere aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Juridisch advies | wijze van contact
De informant is in beginsel per e-mail en bij uitzondering telefonisch bereikbaar en reageert zo snel mogelijk , maar uiterlijk binnen 24 uur (overmacht uitgezonderd).  De informant help bij het doorlopend bepalen van de rechtspositie en/of beoordeling van de claim en/of ander conflict en stuurt handreikingen met betrekking tot de communicatie (zie ook ons privacyprotocol).

Juridisch advies | facturering
Na afronding van het conflict volgt een factuur.  Facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum volledig worden voldaan. Uitgezonderd facturen die direct met iDeal werden betaald. Bij wanbetaling is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan WatisWelVerzekerd eventueel aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten.  Een bezwaar bij een factuur dient binnen 14 dagen kenbaar te worden gemaakt. In goed overleg kan altijd een betalingsregeling worden getroffen.

Juridisch advies | aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid wordt door WatisWelVerzekerd uitsluitend aanvaard bij opzet of grove schuld. Bij aansprakelijkheid is WatisWelVerzekerd ten hoogste aansprakelijk tot een schadesom van tweemaal het factuurbedrag. WatisWelVerzekerd is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Algemeen | Geheimhouding
Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die je aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van jou.

Algemeen | Eigendomsrechten
Wij  hechten waarde aan ons intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, logos etc. Deze blijven altijd van WatisWelVerzekerd. Informatie die wij geven is alleen voor jouzelf.  Het is niet de bedoeling dat deze informatie wordt gekopieerd, gepubliceerd of doorgestuurd naar derden.

Algemeen | Klachten
Wij proberen jou goed te informeren.  Heb je toch een klacht?  Mail deze naar info@watiswelverzekerd.nl en zet klacht in het onderwerp. Wij reageren binnen 48 uur. U krijgt u geld terug als, wij onze afspraken niet nakomen, tenzij  dat ons redelijkerwijs niet kwalijk kan worden genomen. Bijvoorbeeld: storingen in de internetstructuur of andere gevallen van absolute overmacht.

Algemeen | Rechtsgebied
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Als we er in goed overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Noord-Nederland.

Back To Top